Kvalitet och miljö

SealEco tillhandahåller skräddarsydda tätskiktslösningar för byggnaders klimatskal och liningapplikationer för att förbättra effektiviteten och hållbarheten med miljöfördelar. Våra kunder skall alltid med rätta uppleva att såväl produkter som övriga åtaganden motsvarar behov och högt ställda förväntningar.Detta skall uppnås genom ett kvalitetsstyrt och väl genomfört lagarbete där varje enskild aktivitet tillsammans med alla andra aktiviteter i vår organisation resulterar i nöjda återkommande kunder.

SealEco erbjuder produkter och teknik med funktion och hållbarhet som ger god ekonomi och som har många miljöfördelar.Genom taktätning och tätning mot luft minskas energianvändning i byggnader. Våra olika tätskiktslösningar skyddar också naturen från farligt avfall och dricksvatten från föroreningar.

Våra produkter är i sig inte helt gröna utan medför viss miljöbelastning, men genom den överlägsna hållbarheten bidrar vi till att minska miljöbelastningen totalt sett. Vi står för långsiktiga lösningar där resurserna utnyttjas optimalt och användandet av miljöfarliga material minimeras utan att äventyra funktionen.

Vi strävar också efter att begränsa miljöpåverkan i vår egen verksamhet – i stort och smått. Detta är ett kontinuerligt arbete och en naturlig del i vår strategi. Tack vare prefabricering effektiviseras resursanvändning avseende arbetskraft, avfall och tid. Våra produkter installeras endast av auktoriserade installatörer med rätt kompetens. De delar vår syn på att rätt kvalitet och rätt utförande också ger bättre funktion och ökad livslängd.

Riktlinjer för SealEco

  • Produktutveckling och tillverkning skall bedrivas med målet att minimera förbrukningen av råmaterial och energi.
  • Vi skall verka för att minimera störningar på vårt närområde som möjligt med avseende på buller och lukt.
  • Vi skall följa de lagar, förordningar och andra krav som styr vår verksamhet samt arbeta för ständig förbättring inom kvalitets- och miljöområdet.
  • Vi skall utveckla och engagera våra medarbetare.
  • Vi skall inom utlovad tid leverera de varor och tjänster och med kunden överenskommen kvalitet.
  • Vi skall ständigt bedriva förbättringsarbete och sträva efter perfekt prestanda.
  •  Vi skall vid val av leverantör ta hänsyn till leverantörens miljöarbete

Källa:  SealEco AB Quality- and Environmental Policy; Datum:2016-01-07 Registreringskod: 00999 Revideringsnummer: Godkänd av: Thomas Zipfel

RELATERAD INFORMATION